Search This Blog

Wednesday, August 28, 2013

Monday, August 26, 2013

கணவன் உண்டபின் அதே இலையிலோ அல்லது தட்டிலோ உணவு உண்ணச் சொல்லுவார்கள் அது ஏன்?

திருமணம் ஆன பெண்களை வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் தன் கணவன் உண்டபின் அதே இலையிலோ அல்லது தட்டிலோ உணவு உண்ணச் சொல்லுவார்கள்அது ஏன் என்று தெரியுமா?

அதற்க்கு ஒரு காரணம் உண்டு, கணவனுக்கு பரிமாறப்பட்ட உணவை கணவன் உண்ணும்போது எல்லாவற்றையும் உண்ண மாட்டான், அவனுக்கு சில உணவுகள் பிடிக்கும் சில உணவுகள் பிடிக்காமல் இருக்கும் அப்படி பிடிக்காமல் இருக்கும் உணவை அவன் அப்படியே மிச்சம் வைத்து விடுவான்,
அவனுக்கு பின் அதே இலையில் அல்லது தட்டில் உணவு உண்ணும் மனைவி மார்கள் கணவன் மிச்சம் வைத்த அவனுக்கு பிடிக்காத உணவு வகைகளை எளிதாக அடையாளம் கண்டு மறுமுறை சமைக்கும் பொழுது அந்தந்த உணவுகளை சமைக்காமல் தவிர்த்து விடலாம்,


பிடித்ததை அடுத்த முறை நிறைய பரிமாறலாம், அதற்காக ஏற்படுத்தப் பட்டதே இந்த பழக்கம் ஆகும்

Saturday, August 24, 2013

Google Search Tips

Type answer to life, the universe and everything You may be surprised by the result...

"Calculate" <Numbers to Calculate>

There's also a built-in dictionary. Try define:<word> in the search box.

Exclude specific key words with the minus operator. new pram -ebay excludes all results from eBay.

You can also ask Google to fill in a blank. Try: Christopher Columbus discovered *

Search for any filetype directly using the modifier filetype:[filetype extension].
example: Medical Insurance filetype:pdf

Google has some very powerful, hidden search parameters, too. For example "intitle" only searches page titles. Try intitle:herbs

What time is it? Find out anywhere by typing "time" then the name of a place.

Enter a statistics-based query like "population" Chennai into Google, and it will show you the answer at the top of its results.

You can invoke the spell checker directly by using "spell:" followed by your keyword.

Want to know how clever Google really is? Type 2476 in roman numerals, then hit "Google Search"...

And temperature! Just type: 98 f to c to convert Fahrenheit to Centigrade.

If you know the currency code you can type 200 INR in EUR instead for more reliable results.

Google's calculator converts measurements and understands natural language. Type in 14 stones in kilos, for example.

No calculator handy? Use Google's built in features. Try typing 12*15 and hitting "Google Search".

Try searching for weather Chennai – you'll get a full 4-day forecast.


Details related to Movies....
-----------------------------

Enter showtimes and Google will prompt you for your postcode. Enter it and it'll tell you when and where local films are showing.

For cast lists, try cast: name_of_film

The modifier music: followed by a band, song or album returns music reviews. Ex: Music: name_of_film

Google really likes movies. Try typing director: The Dark Knight into the main search box.


Friday, August 23, 2013

Two Choices

You have two choices
Jerry is the manager of a restaurant. He is always in a good mood.

When someone would ask him how he was doing, he would always reply:
"If I were any better, I would be twins!"

Many of the waiters at his restaurant quit their jobs when he changed jobs,
so they could follow him around from restaurant to restaurant

Why
Because Jerry was a natural motivator.

If an employee was having a bad day, Jerry was always there, telling him how to look on the positive side of the situation.

Seeing this style really made me curious, so one day I went up to Jerry and asked him
"I don't get it! No one can be a positive person all of the time. How do you do it?"

Jerry replied, "Each morning I wake up and say to myself, I have two choices today. I can choose to be in a good mood or I can choose to be in a bad mood.

I always choose to be in a good mood. Each time something bad happens, I can choose to be victim or I can choose to learn from it. I always choose to learn from it.

Every time someone comes to me complaining, I can choose to accept their complaining or I can point out the positive side of life. I always choose the positive side of life."

"But it's not always that easy,”  I protested.

"Yes it is," Jerry said.

"Life is all about choices. When you cut away all the junk every situation is a choice.

You choose how you react to situations.
You choose how people will affect your mood.
You choose to be in a good mood or bad mood.
It's your choice how you live your life."


Several years later,

I heard that Jerry accidentally did something you are never supposed to do in the restaurant business.
He left the back door of his restaurant open

And then in the morning, he was robbed by three armed men.

While Jerry trying to open the safe box, his hand, shaking from nervousness, slipped off the combination.

The robbers panicked and shot him.

Luckily, Jerry was found quickly and rushed to the hospital.

After 18 hours of surgery and weeks of intensive care, Jerry was released from the hospital with fragments of the bullets still in his body.…

I saw Jerry about six months after the accident.

When I asked him how he was, he replied, "If I were any better, I'd be twins. Want to see my scars?"

I declined to see his wounds, but did ask him what had gone through his mind as the robbery took place.

"The first thing that went through my mind was that I should have locked the back door," Jerry replied.
"Then, after they shot me, as I lay on the floor, I remembered that I had two choices: I could choose to live or could choose to die. I chose to live."

"Weren't you scared“ I asked?

Jerry continued, "The paramedics were great. They kept telling me I was going to be fine.

But when they wheeled me into the Emergency Room and I saw the expression on the faces of the doctors and nurses, I got really scared.

In their eyes, I read 'He's a dead man.

I knew I needed to take action."

"What did you do?" I asked.

"Well, there was a big nurse shouting questions at me," said Jerry. "She asked if I was allergic to anything."

'Yes,' to bullets, I replied.

Over their laughter, I told them: “I am choosing to live. Please operate on me as if I am alive, not dead.”

"Jerry lived thanks to the skill of his doctors, but also because of his amazing attitude.

I learned from him that every day you have the choice to either enjoy your life or to hate it.

The only thing that is truly yours - that no one can control or take from you –
is your attitude,

so if you can take care of that, everything else in life becomes much easier.

Tuesday, August 20, 2013

First Level of Inventions


This is the first Google server - circa 1998 !!
World's First Computer Mouse 1964 by Douglas Engelbart

Wednesday, August 14, 2013

How Negative Energy Affects Your Life and How to Clear It

You know that like attracts like, right? So here’s the deal: Positive people are drawn to positive energy; negative people are drawn to negative energy.

We tend to perceive negative energy as something other people have. Sure, sometimes we feel negative – as in, “go away and leave me alone, world!” but did you know that negativity can be so ingrained in you that it goes unnoticed?

That’s because negativity sometimes wears a disguise called ‘reality’. It’s easy to rationalize that you’re ‘just being realistic’ in not daring to act on a dream – and believe it!

You may assume that positive people are not being realistic – that they’re being naive, that they are in denial with their heads stuck in the sand, that they put on fake smiles in the face of difficulty and so forth. But are they really happy idiots or is there something to their positivity?Consider this: since when does ‘being realistic’ necessarily mean that things will go wrong and that you have to accept that as the truth?

That doesn't mean that being realistic is automatically negative. When you view the world from a ‘realistic’ standpoint, you can’t help but be negative IF your version of reality is negative.

If your version of reality is negative, you are conditioned to believe that whatever can go wrong, will go wrong and whatever can go right, will probably go wrong too. Your unconsciously held beliefs make you into a negative person without your being aware of it!

So – if this negativity is so ingrained in you that you don’t notice it, how do you determine whether you’re stuck in a cloud of negative energy that is attracting the wrong people, wrong situations and wrong feelings? And how can you be sure you’re not perpetuating that negativity?

Here’s a quick quiz to gauge the level of negative energy within you:

  • Do you complain? All the time or just sometimes?
  • Do you often discuss what’s wrong in the world more than what’s right? This includes the ‘terrible’ weather, ‘horrible’ traffic, ‘idiotic’ government, ‘lousy’ economy, ‘stupid’ in-laws, etc.
  • Do you criticize? All the time or just certain people?
  • Are you attracted to drama and disaster (can you unglue yourself from the TV when there’s a news story of a disaster and can you avoid getting involved in the lives of dysfunctional celebrities?)
  • Do you blame? All the time or just certain situations?
  • Do you believe that you have no control over most of your results?
  • Do you feel like a victim? Do you talk about people doing things to you?
  • Are you grateful for what is or will you be grateful when things finally start going right for you?
  • Do you feel like things are happening to you? Or do you feel that they are happening through you?

This last two points are important:

If you’re not grateful except when things go right, you are negative. Gratitude is positive. If you are grateful for what is (including the unpleasant school of life lessons, then you can invite more and more positive energy into your life.

Believing that things happen to you puts you in the role of victim; then it’s easy to be negative because it’s convenient to give up that power. So consider this alternative: who or what is to blame when GOOD things happen to you? Do you acknowledge that you are responsible for the good things – as in, you worked hard, you earned it, etc… but blame external events or other people for your failures? So how come, when good things happen, they are a result of what you do, but when bad things happen, they are not your fault?

Nobody likes to hear that. It takes courage to accept that you create your life experience!

If you answered yes to any of the above questions, you are holding on to negative energy to some degree! To clear your negative energy and raise your vibration, you will need to retrain yourself to choose a positive attitude.

Here’s another interesting idea to consider: have you noticed that positive people seem to get what they want out of life, and even if things don’t go their way, they still enjoy their lives… while negative people whine and moan about their misfortunes and even the good things in their lives?

To clear negative energy, try this 3 -step process:

1. Take ownership: “When you think everything is someone else’s fault, you will suffer a lot. When you realize that everything springs only from yourself, you will learn both peace and joy.” – the Dalai Lama

2. Cancel negative thoughts and replace them with positive thoughts. This takes practice, dedication and making a decision to see the world through the eyes of “what can go right” instead of “what can go wrong.” You’ll have to catch yourself anytime you are acting out or speaking out your negativity, and immediately change your tune.

3. Use the Love or Above Spiritual Toolkit to clear your energy and bring more light and love into your life; visualize the positive instead of getting sucked into negativity; overcome past conditioning; think intuitively from the soul instead from ‘reality’; create a new, desired reality in your imagination and manifest it in the outer world. Nobody wants negative energy to permeate their lives, yet many of us allow it. But we allow it unconsciously, based on past conditioning that suggests an inevitable outcome to certain situations. When you overcome that conditioning and realize that the future is NOT cast in stone but that you have more control over your circumstances than you believe – then you can begin to consciously design your life.

What’s going to happen then? Your positive energy will magnetically attract what you consider to be good and right for you: people, situations, things… and you’ll notice a huge, huge increase in your happiness and inner peace.

Why not choose positive energy? Make some changes within, and you’ll quickly see positive changes in your life. Enjoy the good feelings and abundance!

பழமொழிகளும் அதன் உண்மை விளக்கங்களும்...

1. ஆயிரம் முறை பொய் சொல்லி கூட ஒரு கல்யாணம் பண்ணலாம்.

விளக்கம்: ஆயிரம் பொய் சொல்லியாவது ஒரு கல்யாணம் பண்ணலாம் என்பதல்ல. ஆயிரம் முறை போய் சொல்லி ஒரு கல்யாணம் பண்ணலாம்என்பதாகும். அதாவது, நம் உறவினர்கள், நண்பர்கள் ஆகியோருடன் நாம் பகைமை கொண்டு நம் வீட்டில் நடக்கும் கல்யாணம் போன்ற சுபதினங்களில் நாம் அழைக்காமல் இருப்போம். ஆனால், அவர்களை விட்டுவிடாமல் ஆயிரம் முறை போய் சொல்லியாவது அவர்களை அழைத்து நம் வீட்டில் திருமணம் நடத்தவேண்டும் என்பதாகும். அப்படி நல்ல நோக்கத்திற்காக சொல்லப்பட்ட பழமொழிதான் பின்னாளில் மருவி அல்லது மாறி இப்போது உள்ளதுபோல ஆகிவிட்டது.

2. அடியாத மாடு படியாது.

விளக்கம்: உண்மை பொருள் என்னவென்றால் மாட்டின் கால்களுக்கு லாடம் அடித்தால் தான் அதனால் கடுமையான வேலைகளை (உழுதல் போன்ற ) செய்ய முடியும் என்பது தான்.

3. கல் தோன்றா மன் தோன்றாக் காலத்தே

வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி

விளக்கம்: (கல்) கல்வி அறிவு தோன்றாத (மன்) மன்னராட்சி ஏற்படுவதற்கு முன்பாகவே, (வாளோடு) வீரத்தோடு தோன்றிய முதல் இனம் தமிழினம் என்பது இன்று கல் தோன்றா மண் தோன்றாக் காலத்தே வாளொடு முன் தோன்றிய மூத்தகுடி என்று, கல்லும் மண்ணும் தோன்றாத காலத்திலேயே (பூமி உருவாவதற்கு முன்பே) தமிழினம் உருவாகி விட்டதாக அர்த்தப் படுத்தப் படுகின்றது.

4. ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு

விளக்கம்: மகாபாரதத்தில் கர்ணனின் தாய் குந்திதேவி பாண்டவர்களுடன் கர்ணனை சேர்ந்து கொள்ளுமாறு கேட்கின்றாள். அப்போது தான் பாண்டவர்களுடன் சேர்ந்து ஆறாவதாக வந்தாலும் தனக்கு சாவு நிச்சயம். கொளரவர்கள் நூறு பேருடன் சேர்ந்திருந்தாலும் சாவு நிச்சயம். எனவே செய்நன்றிக் கடனுக்காக தான் கௌரவர்களுடனேயே இருந்து விடப் போவதாக கர்ணன் கூறுகின்றான். அதாவது ஐந்து பேருடன் ஆறாவதாகச் சேர்ந்தாலும் சாவுதான். நூறு பேர் கௌரவர்களுடன் இருந்தாலும் சாவுதான் என்பதுதான் அது. ஆனால் ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு என்பது இன்று வயதைக் குறிப்பதாக அர்த்தப்பட்டு விட்டது.

5. உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க்கு அழகு.

விளக்கம்: உண்டி என்பது சாப்பாடு. சாப்பாடு செய்வதற்கான நேரம் அதிகமாகும் பட்சத்தில, பெண்கள் சமையலறையிலேயே முடங்கி விடுகிறார்கள். இதனால் இவர்கள் மற்றைய விடயங்களிலிருந்து பின்னுக்குப் போய் விடுகிறார்கள். இந்த நிலை மாறுவதற்கு அவர்கள் சுவையான சமையலை குறுகிய நேரத்துக்குள் செய்யக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இதுவே பெண்களுக்கு அழகு.6. நாயைக் கண்டால் கல்லைக் காணோம்; கல்லைக் கண்டால் நாயைக் காணோம்.

விளக்கம்: பண்டைக்காலத்தில் அற்புத சிற்பங்கள் வடிக்கப் பட்டன. மாமல்லபுரம், தஞ்சை, காஞ்சி சிற்பங்கள் இதற்கு எடுத்துக் காட்டாக விளங்கின. இங்கே ஒரு சிற்பி நாயின் உருவத்தை கல்லில் சிற்பமாக வடித்திருந்தான். அந்த சிற்பத்தை ஒருவன் மிகவும் ரசித்தான். அந்த சுவைஞனைச் சிற்பி கேட்டான் "என் சிற்பம் எப்படி? என்று. அதற்குச் சுவைஞன் சொன்ன பதில் 'நாயைக் கண்டால் கல்லைக் காணோம்; கல்லைக் கண்டால் நாயைக் காணோம்' என்பதாக இருந்தது. அதாவது அதில் நாயைப் பார்த்தால் கல் தெரியவில்லை. கல்லைப் பார்த்தால் நாய் தெரியவில்லை.

7. பசி வந்திட பத்தும் பறந்து போகும்

விளக்கம்: அறிவுடைமை, இன்சொல், ஈகை, தவம், காதல், தானம், தொழில், கல்வி, குலப்பெருமை, மானம் ஆகிய பத்து குணங்களும் பசி என்று வந்து விட்டால் பறந்து போகும் என்பது உண்மை.

8. போக்கத்தவனுக்கு போலீஸ் வேலை, வக்கத்தவனுக்கு வாத்தியார் வேலை

விளக்கம்: இந்த பழமொழியின் அர்த்தம், போக்கு கற்றவனுக்கு அல்லது கற்று கொடுப்பவனுக்கு போலீஸ் வேலை. வாக்கு கற்றவனுக்கு அல்லது கற்று கொடுப்பவனுக்கு வாத்தியார் வேலை என்பதாகும்.

9. ஊரான் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தால் தன் பிள்ளை தானே வளரும்.

விளக்கம்: இதன் அர்த்தம், ஒருவனின் மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கும் போது (என்னதான் அவன் மனைவியாக இருந்தாலும் அவள் இன்னொருவன் அதாவது ஊரான் பிள்ளைதானே) அவளை நன்றாக கவனித்து கொண்டால் , அவளின் வயிற்றில் வளரும் தன்பிள்ளை தானாக வளரும் என்பதாகும்.

10. சேலை கட்டிய மாதரை நம்பாதே

விளக்கம்: சேல் அகட்டிய மாதரை நம்பாதே என்பது தான் அதன் உண்மை பொருள். சேல் என்றால் கண். தன் கணவனுடன் இருக்கும்போது கண்களை அகட்டி வேறு ஒரு ஆடவனை பார்க்கும் பெண்களை நம்பாதே என்பது தான் உண்மை பொருள்.

11. மண்குதிரையை நம்பி ஆற்றில் இறங்காதே.

விளக்கம்: மண் குதிரை நம்பி ஆற்றில் இறங்காதே என்பது தான் உண்மை. அதாவது ஆற்றுப்படுகைகளில் மண் குதிர்கள் இருக்கும். அவற்றில் கால் வைத்தால் கால்கள் உள்ளே பதியும். அந்த மண் குதிரை (குதிர் ஐ) நம்பி ஆற்றில் இறங்காதே என்பது தான் உண்மை.

Friday, August 9, 2013

Management Case Study - Japanese Fresh Fish

The Japanese have a great liking for fresh fish. But the waters close to Japan have not held many fish for decades. So, to feed the Japanese population, fishing boats got bigger and went farther than ever. The farther the fishermen went, the longer it took to bring back the fish. The longer it took them to bring back the fish, the staler they grew.

The fish were not fresh and the Japanese did not like the taste. To solve this problem, fishing companies installed freezers on their boats. They would catch the fish and freeze them at sea. Freezers allowed the boats to go farther and stay longer. However, the Japanese could taste the difference between fresh and frozen fish. And they did not like the taste of frozen fish. The frozen fish brought a lower price. So, fishing companies installed fish tanks. They would catch the fish and stuff them in the tanks, fin to fin. After a little hashing around, the fish stopped moving. They were tired and dull, but alive.

Unfortunately, the Japanese could still taste the difference. Because the fish did not move for days, they lost their fresh-fish taste. The Japanese
preferred the lively taste of fresh fish, not sluggish fish. The fishing industry faced an impending crisis!

But today, it has got over that crisis and has emerged as one of the most important trades in that country!

How did Japanese fishing companies solve this problem?

How do they get fresh-tasting fish to Japan ?

To keep the fish tasting fresh, the Japanese fishing companies still put the fish in the tanks. But now they add a small shark to each tank. The shark eats a few fish, but most of the fish arrive in a very lively state. The fish are challenged and hence are constantly on the move. And they survive and arrive in a healthy state!They command a higher price and are most sought-after. The challenge they face keeps them fresh!


Moral of Story -

If you are steadily conquering challenges, you are happy. Your challenges keep you energized. You are excited to try new solutions. You have fun. You are alive! Instead of avoiding challenges, jump into them.

Do not postpone a task, simply because its challenging. Catch these challenges by their horns and vanquish them. Enjoy the game. If your challenges are too large or too numerous, do not give up. Giving up
makes you tired.

Instead, reorganize. Find more determination, more knowledge, more help. Don't create success and revel in it in a state of inertia. You
have the resources, skills and abilities to make a difference.

Put a shark in your tank and see how far you can really go!